750-5/2-73

دیواری
750-6/2-73

تک پایه با علم ریختگی
750-4-73

آفتابه
750-1-73

دوش
750-5/2-73

تک پایه با علم معمولی بلند
750-6/2-73

تک پایه با علم معمولی کوتاه
750-3/3-73

تو کاسه